Etický kodex dodavatele

Etický kodex dodavatele

1. Úvod

Účel a rozsah: Tento Etický kodex stanovuje standardy a etická očekávání pro všechny dodavatele CHCI365. Je nedílnou součástí našeho závazku udržovat odpovědný, udržitelný a etický dodavatelský řetězec. Očekáváme, že všichni naši dodavatelé bez výjimky budou dodržovat tyto standardy, které zahrnují dodržování zákonů, pracovních postupů, péče o životní prostředí a etické chování. Tento kodex slouží jako vodítko pro dodavatele, aby sladili své postupy s hodnotami a etickými standardy naší společnosti. 

2. Dodržování zákonů

Dodržování právních předpisů: Dodavatelé jsou povinni plně dodržovat všechny národní a mezinárodní zákony a předpisy, které se vztahují na jejich činnost. To zahrnuje mimo jiné zákony týkající se práce, zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí a mezinárodního obchodu. Dodavatelé musí vlastnit a udržovat všechna potřebná povolení, licence a registrace pro svou činnost. Měly by být prováděny pravidelné aktualizace a audity, aby bylo zajištěno trvalé dodržování předpisů. 

3. Pracovní postupy

Spravedlivé pracovní standardy: Máme politiku nulové tolerance vůči dětské práci, nucené práci a jakékoli formě moderního otroctví nebo obchodování s lidmi. Dodavatelé musí poskytovat spravedlivé mzdy, dodržovat maximální počet pracovních hodin stanovený místními zákony a nabízet humánní pracovní podmínky. Zdůrazňujeme také důležitost respektování práv pracovníků na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání. Diskriminace v jakékoli formě, ať už na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, věku, těhotenství, kasty, zdravotního postižení, členství v odborech, etnického původu, náboženského přesvědčení nebo jakéhokoli jiného faktoru, je přísně zakázána. 

4. Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost na pracovišti: Zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí je prvořadé. Od dodavatelů se očekává, že svým zaměstnancům poskytnou pracoviště, které splňuje nebo překračuje všechny platné zákony a předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. To zahrnuje poskytování nezbytných osobních ochranných prostředků, údržbu bezpečných strojů a zařízení a zavádění komplexních systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví.

5. Odpovědnost za životní prostředí

Závazek udržitelnosti: Dodavatelé musí aktivně pracovat na snížení svého dopadu na životní prostředí. To zahrnuje odpovědné postupy nakládání s odpady, úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, efektivní využívání zdrojů a minimalizaci dopadu jejich produktů a služeb na životní prostředí. Podporujeme dodavatele, aby zaváděli udržitelné postupy, jako je recyklace, snižování spotřeby zdrojů a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

6. Etické obchodní chování

Integrita v jednání: Dodavatelé musí podnikat eticky a bezúhonně. To zahrnuje zákaz jakékoli formy korupce, úplatkářství, vydírání, zpronevěry nebo jakékoli jiné formy neetických obchodních praktik. Dodavatelé musí vést přesné záznamy o všech transakcích a být transparentní ve svém finančním výkaznictví. 

7. Monitorování a dodržování předpisů

Audit a hodnocení: Budou prováděny pravidelné audity a hodnocení, aby bylo zajištěno dodržování tohoto kodexu chování. Od dodavatelů se očekává, že poskytnou nezbytné informace a umožní přístup do svých zařízení CHCI365 z nebo jím určeným auditorům, aby mohli tato hodnocení provádět. Tyto audity vnímáme jako společnou snahu o zajištění vzájemného dodržování etických postupů a standardů. 

8. Nahlašování porušení

Ochrana oznamovatelů: Dodavatelé musí hlásit jakékoli porušení nebo obavy týkající se dodržování tohoto Kodexu chování. Dodavatelé mohou nahlásit porušení bez obav z odplaty nebo odvety. Chci365.cz zachází se všemi hlášeními důvěrně a přijme vhodná opatření k prošetření a řešení nahlášených obav. 

9. Důsledky nedodržení předpisů

Nápravná opatření: Nedodržení tohoto Etického kodexu může vést k řadě důsledků, včetně požadavku na okamžitou nápravu, pozastavení podnikání nebo ukončení smlouvy s dodavatelem. Dodržování předpisů považujeme za základní kámen našich obchodních vztahů a očekáváme, že dodavatelé budou neprodleně řešit jakékoli zjištěné problémy. 

10. Neustálé zlepšování

Vyvíjející se standardy: Podporujeme naše dodavatele, aby neustále zlepšovali své provozní a etické postupy. To zahrnuje držet krok s vyvíjejícími se normami v oblasti sociální a environmentální odpovědnosti a usilovat o překračování minimálních standardů stanovených v tomto kodexu chování. 

Závěr

Partnerství v odpovědnosti: Dodržování standardů stanovených v tomto Kodexu chování je nezbytné pro udržení obchodního partnerství se společností CHCI365. Naše dodavatele vnímáme jako klíčové partnery v našem poslání podnikat odpovědně a udržitelně a očekáváme, že se na tomto závazku budou podílet. 

"Chci dělat věci nejlíp, jak to jde, a rád spolupracuji s lidmi, kteří to mají stejně."

JAN HOCHSTEIGER | Crème de la Crème
Více informací o spolupráci
Crème de la Crème je úspěšná zmrzlinárna s řadou poboček a vlastním e-shopem. V provozu už využívají nástroje M365, ale rozhodli se začít využívat potenciál této platformy naplno a vylepšit tak řízení poboček i klíčových firemních procesů.

Začali jsme shora – edukací vedení, jak jim M365 můžou pomáhat s naplněním podnikových vizí a cílů. Dalším krokem bylo školení a motivace zaměstnanců, aby využívali vybrané nástroje M365 naplno, efektivně a bez chyb. Zaměřili jsme se na:
Teams (a jejich využívání i v mobilu)
– Vytvoření týmů v Teams pro efektivní řízení agend jednotlivých oddělení
Využívání nástrojů M365 v mobilních zařízeních
– Školení pro managery poboček

Na základě úspěšné spolupráce jsme se dohodli i na správě tenantu a licencí.

"Tým CHCI365 nám pomáhá se vším kolem M365 a my máme konečně víc času na náš byznys."

JOSEF BÁRTÍK | J2B Community, s.r.o.
Více informací o spolupráci
Linked Akademie zajišťuje kurzy zaměřené na profesní síť LinkedIn a pro svůj byznys využívá řadu nástrojů Microsoft 365. To byla ideální příležitost nabídnout naše zkušenosti s platformou M365.

Po bližším seznámení a analýze potřeb jsme se dohodli na tom, že zajistíme tyto činnosti:

Správu VPS
Úvodní školení Teams
Školení OneDrive a práce s dokumenty
Přípravu portálu IT point
Školení SharePoint

Díky školením si tým Linked Akademie zjednodušil každodenní práci s klienty, a díky našemu průběžnému supportu má firma více času na rozvoj svého podnikání.

"Pomáhám firmám řídit projekty a týmy – dobře vím, jak důležité je mít ty správné nástroje a umět je používat."

MIROSLAV UHER | REDECo, spol. s r.o.
Více informací o spolupráci
REDECo pomáhá firmám a institucím zlepšovat služby a zvyšovat efektivitu. K jejich klientům patří společnosti z finančního sektoru a státní správa. Na nástroje M365 se tým REDECo plně spoléhá každý den.

Naše spolupráce je proto komplexní. Pro REDECo zajišťujeme:
Správu tenantu a licencí
Support všech využívaných nástrojů M365
Tvorbu SharePoint webů a přípravu intranetu

Zahájili jsme také spolupráci v oblasti automatizace procesů a využívání Power Apps.

"Nikdy by mě nenapadlo, že vytvořit appku na míru je tak rychlé a levné. Díky celému týmu CHCI365!"

JAN PLAJNER | WMC Praha, a.s.
Více informací o spolupráci
WMC GREY je úspěšná reklamní agentura, která se neustále rozrůstá. Bylo proto třeba ulehčit oddělení HR správu budgetu na vzdělávání a pro zaměstnance připravit aplikaci, kde budou moci jednoduše vybírat a objednávat za co své kredity “utratí”.

Naším úkolem bylo dodat nástroj, který usnadní a zpřehlední zaměstnancům čerpání kreditů na vzdělávání, umožní Team leaderům přehlednější řízení týmových budgetů na vzdělávání, automatizuje rutinní činnosti tak, aby HR odlehčilo a zajistí menší chybovost obdržených dokladů a podkladů pro jejich potřeby.
– Vyvinuli jsme aplikaci pomocí technologie Power Apps a Power Automate – služeb platformy M365.
– Ovládání požadavků a portál pro HR jsme vytvořili na webové stránce SharePoint Online.

Zaměstnanci získali aplikaci, která je dostupná i na mobilním telefonu a je jednoduchá na ovládání. Kdykoliv mohou zadat požadavek na čerpání přidělených kreditů a vždy vidí jeho stav nebo dostupné kredity.

HR pracovníci získali absolutní přehled nad čerpáním budgetů díky automaticky vytvářeným přehledům v SharePoint Online a díky automatizaci některých procesů se jim uvolnily ruce na jinou práci.

Chcete taky vlastní appku, nebo aspoň automatizovat rutinní činnosti ve firmě? Je to rychlejší a cenově dostupnější, než čekáte – ozvěte se nám.
wmc-grey-logo-500x500
linked-academy-logo-500x500
creme-de-la-creme-logo-500x500
bioplace-logo-500x500
redeco-logo-500x500

Pojďme se seznámit na nezávazné konzultaci zdarma.