Politika nakládání s odpady

Politika nakládání s odpady

1. Úvod

Účel a závazek: CHICI365 je hluboce oddána péči o životní prostředí, přičemž klíčovou oblastí zájmu je nakládání s odpady. Tato politika nastiňuje náš přístup k efektivnímu a odpovědnému nakládání s odpady. Uvědomujeme si, že správné nakládání s odpady je zásadní nejen pro ochranu životního prostředí, ale také pro udržitelný provoz podniku. Tento dokument stanoví pokyny pro minimalizaci vzniku odpadů, podporu recyklace a opětovného použití a zajištění odpovědné likvidace odpadů. Je navržen tak, aby byl v souladu s našimi širšími cíli v oblasti udržitelnosti a demonstroval náš závazek snižovat náš dopad na životní prostředí. 

2. Prohlášení o zásadách

CHCI365 se zaměřuje na snižování naší odpadové stopy, zvyšování úsilí o recyklaci a minimalizaci závislosti na likvidaci skládek. Tato politika odráží náš závazek k udržitelnosti životního prostředí a naši odpovědnost vůči budoucím generacím. Chápeme, že efektivní nakládání s odpady je kolektivní odpovědností, a jsme odhodláni jít v tomto úsilí příkladem.

3. Cíle

Snižování množství odpadu: Naším hlavním cílem je minimalizovat produkci odpadu ve všech našich provozech. To zahrnuje přehodnocení našich procesů a postupů, abychom identifikovali příležitosti ke snížení odpadu. Naším cílem je přijmout v našich provozech udržitelnější metody, což zahrnuje snížení spotřeby materiálu a prevenci vzniku odpadu u zdroje. 

Recyklace a opětovné použití: Upřednostňujeme recyklaci a opětovné použití materiálů. Naším cílem je odklonit co nejvíce odpadu ze skládek. Usilujeme o zavedení a udržování efektivních recyklačních programů a podporujeme postupy opětovného použití jak v rámci naší společnosti, tak mezi našimi zainteresovanými stranami. 

Odpovědná likvidace: U odpadu, který nelze recyklovat nebo znovu použít, zajišťujeme odpovědné a ekologické způsoby likvidace. Naším cílem je neustále snižovat podíl našeho odpadu, který končí na skládkách, a zkoumat alternativní možnosti likvidace, které mají menší dopad na životní prostředí. 

4. Strategie a opatření

Iniciativy v oblasti auditu a snižování množství odpadu: Budou prováděny pravidelné audity odpadů s cílem posoudit a kvantifikovat produkci odpadu a určit klíčové oblasti pro snížení. Na základě těchto auditů zavedeme cílené iniciativy na snížení množství odpadu. 

Zapojení dodavatelů a prodejců: Budeme spolupracovat s našimi dodavateli a prodejci, abychom snížili množství odpadu v dodavatelském řetězci. To zahrnuje povzbuzování dodavatelů, aby minimalizovali obaly a používali recyklovatelné nebo opakovaně použitelné materiály. 

Zapojení a školení zaměstnanců: Zaměstnanci budou vyškoleni a povzbuzováni, aby se aktivně podíleli na iniciativách zaměřených na snižování množství odpadu a recyklaci. Budou probíhat osvětové kampaně s cílem vzdělávat zaměstnance o důležitosti nakládání s odpady a jejich roli v něm. 

Recyklační programy: Zavedeme a posílíme recyklační programy ve všech našich závodech, abychom zajistili, že recyklace bude snadná a dostupná pro všechny zaměstnance. 

Monitorování a podávání zpráv: Účinnost našich postupů nakládání s odpady bude pravidelně monitorována. Stanovíme konkrétní cíle v oblasti snižování množství odpadu a recyklace a budeme každoročně podávat zprávy o našem pokroku. 

5. Neustálé zlepšování

Zavázali jsme se k neustálému zlepšování našich postupů nakládání s odpady. To zahrnuje udržování aktuálních informací o nejnovějších technologiích a postupech nakládání s odpady a odpovídající přizpůsobení našich strategií. Tyto zásady budeme pravidelně revidovat a aktualizovat, aby odrážely nové poznatky a změny v regulačních požadavcích. 

6. Dodržování předpisů a kontrola

Zajištění souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy na ochranu životního prostředí je nedílnou součástí naší politiky nakládání s odpady. Budeme provádět pravidelné revize těchto zásad, abychom zajistili, že zůstanou účinné a v souladu se současnými zákony a normami. 

Závěr

Tato Politika nakládání s odpady podtrhuje závazek společnosti CHCI365 k udržitelnosti životního prostředí a odpovědným obchodním praktikám. Zavedením této politiky se snažíme výrazně snížit náš dopad na životní prostředí, pozitivně přispět k ochraně životního prostředí a nastavit standard pro odpovědné nakládání s odpady v našem odvětví. 

"Chci dělat věci nejlíp, jak to jde, a rád spolupracuji s lidmi, kteří to mají stejně."

JAN HOCHSTEIGER | Crème de la Crème
Více informací o spolupráci
Crème de la Crème je úspěšná zmrzlinárna s řadou poboček a vlastním e-shopem. V provozu už využívají nástroje M365, ale rozhodli se začít využívat potenciál této platformy naplno a vylepšit tak řízení poboček i klíčových firemních procesů.

Začali jsme shora – edukací vedení, jak jim M365 můžou pomáhat s naplněním podnikových vizí a cílů. Dalším krokem bylo školení a motivace zaměstnanců, aby využívali vybrané nástroje M365 naplno, efektivně a bez chyb. Zaměřili jsme se na:
Teams (a jejich využívání i v mobilu)
– Vytvoření týmů v Teams pro efektivní řízení agend jednotlivých oddělení
Využívání nástrojů M365 v mobilních zařízeních
– Školení pro managery poboček

Na základě úspěšné spolupráce jsme se dohodli i na správě tenantu a licencí.

"Tým CHCI365 nám pomáhá se vším kolem M365 a my máme konečně víc času na náš byznys."

JOSEF BÁRTÍK | J2B Community, s.r.o.
Více informací o spolupráci
Linked Akademie zajišťuje kurzy zaměřené na profesní síť LinkedIn a pro svůj byznys využívá řadu nástrojů Microsoft 365. To byla ideální příležitost nabídnout naše zkušenosti s platformou M365.

Po bližším seznámení a analýze potřeb jsme se dohodli na tom, že zajistíme tyto činnosti:

Správu VPS
Úvodní školení Teams
Školení OneDrive a práce s dokumenty
Přípravu portálu IT point
Školení SharePoint

Díky školením si tým Linked Akademie zjednodušil každodenní práci s klienty, a díky našemu průběžnému supportu má firma více času na rozvoj svého podnikání.

"Pomáhám firmám řídit projekty a týmy – dobře vím, jak důležité je mít ty správné nástroje a umět je používat."

MIROSLAV UHER | REDECo, spol. s r.o.
Více informací o spolupráci
REDECo pomáhá firmám a institucím zlepšovat služby a zvyšovat efektivitu. K jejich klientům patří společnosti z finančního sektoru a státní správa. Na nástroje M365 se tým REDECo plně spoléhá každý den.

Naše spolupráce je proto komplexní. Pro REDECo zajišťujeme:
Správu tenantu a licencí
Support všech využívaných nástrojů M365
Tvorbu SharePoint webů a přípravu intranetu

Zahájili jsme také spolupráci v oblasti automatizace procesů a využívání Power Apps.

"Nikdy by mě nenapadlo, že vytvořit appku na míru je tak rychlé a levné. Díky celému týmu CHCI365!"

JAN PLAJNER | WMC Praha, a.s.
Více informací o spolupráci
WMC GREY je úspěšná reklamní agentura, která se neustále rozrůstá. Bylo proto třeba ulehčit oddělení HR správu budgetu na vzdělávání a pro zaměstnance připravit aplikaci, kde budou moci jednoduše vybírat a objednávat za co své kredity “utratí”.

Naším úkolem bylo dodat nástroj, který usnadní a zpřehlední zaměstnancům čerpání kreditů na vzdělávání, umožní Team leaderům přehlednější řízení týmových budgetů na vzdělávání, automatizuje rutinní činnosti tak, aby HR odlehčilo a zajistí menší chybovost obdržených dokladů a podkladů pro jejich potřeby.
– Vyvinuli jsme aplikaci pomocí technologie Power Apps a Power Automate – služeb platformy M365.
– Ovládání požadavků a portál pro HR jsme vytvořili na webové stránce SharePoint Online.

Zaměstnanci získali aplikaci, která je dostupná i na mobilním telefonu a je jednoduchá na ovládání. Kdykoliv mohou zadat požadavek na čerpání přidělených kreditů a vždy vidí jeho stav nebo dostupné kredity.

HR pracovníci získali absolutní přehled nad čerpáním budgetů díky automaticky vytvářeným přehledům v SharePoint Online a díky automatizaci některých procesů se jim uvolnily ruce na jinou práci.

Chcete taky vlastní appku, nebo aspoň automatizovat rutinní činnosti ve firmě? Je to rychlejší a cenově dostupnější, než čekáte – ozvěte se nám.
wmc-grey-logo-500x500
linked-academy-logo-500x500
creme-de-la-creme-logo-500x500
bioplace-logo-500x500
redeco-logo-500x500

Pojďme se seznámit na nezávazné konzultaci zdarma.