Komplexní politika společenské odpovědnosti

Komplexní politika společenské odpovědnosti

1. Úvod

Účel 

Tato politika je vytvořena s cílem definovat závazek společnosti CHCI365 udržovat vysoké standardy společenské odpovědnosti se zaměřením na boj proti modernímu otroctví a podporu rovných příležitostí, rozmanitosti a inkluze v rámci našich operací a dodavatelského řetězce. Tyto zásady odrážejí naši oddanost etickým obchodním praktikám, respektování lidských práv a vytváření pracoviště, které oceňuje a přijímá rozmanitost a inkluzivitu. 

Rozsah 

Tyto zásady se vztahují na všechny aspekty činnosti CHCI365, včetně našich vztahů se zaměstnanci, dodavateli, smluvními partnery a obchodními partnery. Je to vůdčí rámec pro všechna naše obchodní rozhodnutí a činnosti, který zajišťuje, že naše závazky k etickým postupům a společenské odpovědnosti jsou v celé společnosti důsledně dodržovány. 

2. Postoj k modernímu otroctví

Závazek 

Jsme jednoznačně proti všem formám moderního otroctví, obchodování s lidmi, nucené práci a dětské práci. Náš závazek přesahuje rámec našich bezprostředních operací a zahrnuje celý náš dodavatelský řetězec. Uvědomujeme si zásadní důležitost ostražitosti a proaktivních opatření při identifikaci a prevenci těchto zneužití ve všech obchodních vztazích. 

Dodavatelské standardy 

Požadujeme, aby všichni dodavatelé a smluvní partneři dodržovali stejné etické standardy týkající se pracovních postupů. To zahrnuje zajištění bezpečných pracovních podmínek, spravedlivé odměňování a dodržování práv pracovníků. Naše nákupní procesy zahrnují důkladné postupy prověřování, abychom zajistili, že dodavatelé sdílejí náš závazek k dodržování těchto zásad. 

Monitorování a dodržování předpisů 

Abychom zajistili dodržování našich standardů proti otroctví, provádíme pravidelné audity a hodnocení našich operací a dodavatelského řetězce. Tyto audity jsou navrženy tak, aby identifikovaly rizika a rychle zavedly nápravná opatření. Zavázali jsme se spolupracovat s dodavateli na řešení jakýchkoli problémů a přerušíme vazby s každým partnerem, u kterého zjistíme, že porušuje naše standardy. 

3. Rovné příležitosti a diverzita a inkluze

Rovné příležitosti 

Chci365.cz se zavazuje zajistit rovné pracovní příležitosti pro všechny jednotlivce. Pevně věříme, že každý má právo na spravedlivé a nediskriminační zacházení ve všech pracovních postupech, včetně náboru, školení, povyšování a odměňování. Naše zásady jsou navrženy tak, aby vytvářely prostředí, ve kterém mají všichni zaměstnanci příležitost uspět na základě zásluh. 

Diverzita a inkluze 

Uvědomujeme si hodnotu a sílu, kterou rozmanitost přináší na naše pracoviště. Naším cílem je podporovat inkluzivní kulturu, která zahrnuje různé perspektivy a prostředí. Aktivně podporujeme rozmanitost v našich týmech a vedení a zajišťujeme, aby všechny hlasy byly vyslyšeny a respektovány. 

Boj proti diskriminaci a obtěžování 

Na našem pracovišti panuje nulová tolerance vůči jakékoli formě diskriminace nebo obtěžování. Stanovili jsme jasné zásady a postupy pro řešení takových incidentů. Zaměstnancům doporučujeme, aby hlásili jakékoli obavy nebo porušení, a zajišťujeme, aby všechna hlášení byla důkladně a diskrétně prošetřena. 

4. Provádění a prosazování

Školení a osvěta 

Všem našim zaměstnancům poskytujeme pravidelná školení, abychom se ujistili, že těmto zásadám rozumí a dokážou je efektivně implementovat. To zahrnuje školení v rozpoznávání příznaků moderního otroctví a obchodování s lidmi, jakož i podporu inkluzivního a rozmanitého pracoviště. Věříme, že informovanost a vzdělávání jsou klíčem k dodržování našich závazků. 

Mechanismy podávání zpráv 

Naše zásady zahrnují jasné mechanismy pro hlášení jakéhokoli podezření na porušení, a to buď interně, nebo v rámci našeho dodavatelského řetězce. Tyto mechanismy jsou navrženy tak, aby chránily důvěrnost oznamovatele a zajistily, že za oznámení v dobré víře nedojde k žádným odvetným opatřením. 

Odpovědnost a dohled 

Určený vedoucí pracovník je odpovědný za dohled nad prováděním a prosazováním těchto zásad. Tento vedoucí pracovník má za úkol zajistit, aby tato politika byla integrována do všech aspektů našich obchodních operací a aby byly vedoucímu týmu podávány pravidelné zprávy o její účinnosti. 

5. Monitorování a přezkum

Zavázali jsme se k pravidelnému sledování účinnosti této politiky. To zahrnuje každoroční přezkum, při kterém posuzujeme dopad politiky, identifikujeme oblasti, které je třeba zlepšit, a provádíme nezbytné úpravy. Snažíme se neustále zlepšovat naše postupy, abychom vyhověli vyvíjejícím se standardům a očekáváním. 

6. Dodržování zákonů

Při implementaci těchto zásad zajišťujeme plný soulad se všemi příslušnými místními, národními a mezinárodními zákony a předpisy souvisejícími s bojem proti otroctví, lidskými právy a rovností v zaměstnání. Zavázali jsme se být informováni o právním vývoji a podle toho přizpůsobovat naše postupy. 

7. Závěr

Tato politika je důkazem neochvějného závazku CHCI365 udržovat nejvyšší standardy společenské odpovědnosti. Jeho realizací se snažíme pozitivně ovlivňovat nejen naše zaměstnance a partnery, ale také širší komunitu a prostředí, ve kterém působíme. 

"Chci dělat věci nejlíp, jak to jde, a rád spolupracuji s lidmi, kteří to mají stejně."

JAN HOCHSTEIGER | Crème de la Crème
Více informací o spolupráci
Crème de la Crème je úspěšná zmrzlinárna s řadou poboček a vlastním e-shopem. V provozu už využívají nástroje M365, ale rozhodli se začít využívat potenciál této platformy naplno a vylepšit tak řízení poboček i klíčových firemních procesů.

Začali jsme shora – edukací vedení, jak jim M365 můžou pomáhat s naplněním podnikových vizí a cílů. Dalším krokem bylo školení a motivace zaměstnanců, aby využívali vybrané nástroje M365 naplno, efektivně a bez chyb. Zaměřili jsme se na:
Teams (a jejich využívání i v mobilu)
– Vytvoření týmů v Teams pro efektivní řízení agend jednotlivých oddělení
Využívání nástrojů M365 v mobilních zařízeních
– Školení pro managery poboček

Na základě úspěšné spolupráce jsme se dohodli i na správě tenantu a licencí.

"Tým CHCI365 nám pomáhá se vším kolem M365 a my máme konečně víc času na náš byznys."

JOSEF BÁRTÍK | J2B Community, s.r.o.
Více informací o spolupráci
Linked Akademie zajišťuje kurzy zaměřené na profesní síť LinkedIn a pro svůj byznys využívá řadu nástrojů Microsoft 365. To byla ideální příležitost nabídnout naše zkušenosti s platformou M365.

Po bližším seznámení a analýze potřeb jsme se dohodli na tom, že zajistíme tyto činnosti:

Správu VPS
Úvodní školení Teams
Školení OneDrive a práce s dokumenty
Přípravu portálu IT point
Školení SharePoint

Díky školením si tým Linked Akademie zjednodušil každodenní práci s klienty, a díky našemu průběžnému supportu má firma více času na rozvoj svého podnikání.

"Pomáhám firmám řídit projekty a týmy – dobře vím, jak důležité je mít ty správné nástroje a umět je používat."

MIROSLAV UHER | REDECo, spol. s r.o.
Více informací o spolupráci
REDECo pomáhá firmám a institucím zlepšovat služby a zvyšovat efektivitu. K jejich klientům patří společnosti z finančního sektoru a státní správa. Na nástroje M365 se tým REDECo plně spoléhá každý den.

Naše spolupráce je proto komplexní. Pro REDECo zajišťujeme:
Správu tenantu a licencí
Support všech využívaných nástrojů M365
Tvorbu SharePoint webů a přípravu intranetu

Zahájili jsme také spolupráci v oblasti automatizace procesů a využívání Power Apps.

"Nikdy by mě nenapadlo, že vytvořit appku na míru je tak rychlé a levné. Díky celému týmu CHCI365!"

JAN PLAJNER | WMC Praha, a.s.
Více informací o spolupráci
WMC GREY je úspěšná reklamní agentura, která se neustále rozrůstá. Bylo proto třeba ulehčit oddělení HR správu budgetu na vzdělávání a pro zaměstnance připravit aplikaci, kde budou moci jednoduše vybírat a objednávat za co své kredity “utratí”.

Naším úkolem bylo dodat nástroj, který usnadní a zpřehlední zaměstnancům čerpání kreditů na vzdělávání, umožní Team leaderům přehlednější řízení týmových budgetů na vzdělávání, automatizuje rutinní činnosti tak, aby HR odlehčilo a zajistí menší chybovost obdržených dokladů a podkladů pro jejich potřeby.
– Vyvinuli jsme aplikaci pomocí technologie Power Apps a Power Automate – služeb platformy M365.
– Ovládání požadavků a portál pro HR jsme vytvořili na webové stránce SharePoint Online.

Zaměstnanci získali aplikaci, která je dostupná i na mobilním telefonu a je jednoduchá na ovládání. Kdykoliv mohou zadat požadavek na čerpání přidělených kreditů a vždy vidí jeho stav nebo dostupné kredity.

HR pracovníci získali absolutní přehled nad čerpáním budgetů díky automaticky vytvářeným přehledům v SharePoint Online a díky automatizaci některých procesů se jim uvolnily ruce na jinou práci.

Chcete taky vlastní appku, nebo aspoň automatizovat rutinní činnosti ve firmě? Je to rychlejší a cenově dostupnější, než čekáte – ozvěte se nám.
wmc-grey-logo-500x500
linked-academy-logo-500x500
creme-de-la-creme-logo-500x500
bioplace-logo-500x500
redeco-logo-500x500

Pojďme se seznámit na nezávazné konzultaci zdarma.