Zásady náležité péče CHCI365 dodavatelů

Zásady náležité péče CHCI365 dodavatelů

1. Úvod

Účel a komplexní přístup: Ve společnosti CHCI365 si uvědomujeme, že integrita a etické standardy našich dodavatelů jsou nedílnou součástí udržitelnosti a pověsti našeho podnikání. Proto jsou tyto Zásady náležité péče dodavatelů stanoveny tak, aby definovaly přísný a komplexní proces hodnocení a výběru našich dodavatelů. Tato politika slouží jako důkaz našeho neochvějného závazku k etickým obchodním praktikám, péči o životní prostředí a sociální odpovědnosti. Je navržen tak, aby zajistil, že vztahy, které pěstujeme v našem dodavatelském řetězci, jsou v souladu s našimi základními hodnotami a vysokými standardy, které si stanovujeme. Zavedením této politiky se snažíme vytvořit dominový efekt s pozitivním dopadem a rozšířit naše etické zásady nad rámec našich bezprostředních operací a na širší trh. 

2. Kritéria výběru dodavatele

Podrobný hodnotící rámec: Při výběru našich dodavatelů překračujeme tradiční metriky nákladů a efektivity. Naše kritéria zahrnují řadu faktorů, které odrážejí závazek dodavatele k etickým postupům, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. To zahrnuje hodnocení jejich dosavadních výsledků v oblasti finanční stability a etických obchodních praktik, dodržování zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, jejich závazku snižovat uhlíkovou stopu a respektu k právům pracovníků a pracovnímu právu. Naším cílem je spolupracovat s dodavateli, kteří nejen splňují naše specifické potřeby, ale také rezonují s naším étosem pozitivního přispívání společnosti a životnímu prostředí. 

3. Postupy náležité péče

Důkladné a přísné posouzení: Náš proces due diligence je směsí pečlivého výzkumu, analýzy a hodnocení. Začíná to komplexní prověrkou potenciálních dodavatelů, zkoumáním jejich obchodní historie, pověsti na trhu a případných minulých případů právních nebo etických prohřešků. Poté se ponoříme do finančního hodnocení, abychom posoudili jejich stabilitu a spolehlivost. Jádro naší náležité péče však spočívá ve kontrole jejich dodržování environmentálních norem a pracovního práva a jejich postupů z hlediska společenské odpovědnosti. Tento mnohostranný přístup zajišťuje, že důkladně rozumíme operacím a hodnotám našich potenciálních dodavatelů před navázáním jakýchkoli obchodních vztahů. 

4. Posouzení rizik

Identifikace a zmírňování potenciálních rizik: Ve složitém prostředí globálních dodavatelských řetězců je třeba identifikovat a proaktivně řídit různá rizika. Náš proces hodnocení rizik není jen o identifikaci rizik, ale také o pochopení jejich potenciálního dopadu na naše podnikání a pověst. Vyhodnocujeme geopolitická rizika, environmentální rizika, jako jsou rizika související se změnou klimatu, právní rizika včetně nedodržování mezinárodních obchodních předpisů a provozní rizika, která by mohla ovlivnit schopnost dodavatele dodávat podle našich standardů. Toto komplexní hodnocení rizik je zásadní pro přijímání informovaných rozhodnutí a ochranu našeho podnikání před potenciálními nepříznivými okolnostmi. 

5. Monitorování a dodržování předpisů

Zajištění trvalého souladu s normami: Navázání vztahu s dodavatelem je jen začátek. Zavázali jsme se k neustálému sledování našich dodavatelů, abychom zajistili, že i nadále splňují naše standardy. Toho je dosaženo pravidelnými audity, kontrolami a aktualizacemi od dodavatelů. Tyto audity jsou prováděny jak jako rutinní kontroly, tak v případě potřeby v případě jakýchkoli obav. Cílem je nejen zajistit shodu, ale také spolupracovat s dodavateli na neustálém zlepšování etických, environmentálních a sociálních postupů. 

6. Nápravná opatření

Citlivý a odpovědný přístup k nedodržování předpisů: Náš postoj k nedodržování předpisů je jasný a pevný. V případě, že některý z našich dodavatelů nesplňuje naše zavedené standardy, jsme připraveni přijmout příslušná opatření. To může sahat od spolupráce s dodavatelem na vypracování plánu nápravných opatření až po případné ukončení obchodního vztahu. Věříme v podporu růstu a zlepšování, ale ne za cenu kompromisů v naší etické a sociální odpovědnosti. 

7. Podávání zpráv a dokumentace

Transparentnost a odpovědnost v dokumentaci: Vedení podrobných záznamů o našich hodnoceních dodavatelů, zjištěních due diligence a následných kontrolách dodržování předpisů je základním kamenem naší politiky. Tyto záznamy slouží jako důkaz našeho závazku k transparentnosti a odpovědnosti. Nejsou určeny pouze pro interní referenci, ale slouží také jako důkaz naší pečlivosti, pokud by je kterákoli zúčastněná strana, včetně regulačních orgánů, vyžadovala.

8. Školení a implementace

Posílení našeho týmu pro efektivní realizaci: Uvědomujeme si, že úspěšná implementace této politiky závisí na pochopení a zapojení našeho týmu. Proto investujeme do pravidelného školení našich zaměstnanců, zejména těch, kteří se zabývají nákupem a řízením dodavatelského řetězce, abychom zajistili, že budou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro efektivní provádění těchto postupů náležité péče. Věříme, že informovaný a dobře vyškolený tým je naším největším přínosem při udržování integrity našeho dodavatelského řetězce. 

9. Zkontrolujte a aktualizujte

Adaptace a vývoj politiky: V dynamickém podnikatelském prostředí je klíčové držet krok s vyvíjejícími se normami a postupy. Zavázali jsme se pravidelně revidovat a aktualizovat tyto zásady, abychom zajistili, že zůstanou v souladu s nejnovějšími právními požadavky, průmyslovými standardy a cíli naší společnosti. Naším cílem je neustále zlepšovat náš proces náležité péče o dodavatele tak, aby odrážel osvědčené postupy a nové trendy. 

Závěr

Náš závazek k etickému získávání zdrojů a udržitelnému řízení dodavatelského řetězce: Zásady náležité péče dodavatelů jsou projevem odhodlání společnosti Chci365.cz podporovat odpovědný, udržitelný a etický dodavatelský řetězec. Prostřednictvím této politiky se zavazujeme pečlivě prověřovat naše dodavatele a zajistit, aby náš dodavatelský řetězec nebyl jen kanálem pro zboží a služby, ale také odrazem našeho závazku mít pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. 

"Chci dělat věci nejlíp, jak to jde, a rád spolupracuji s lidmi, kteří to mají stejně."

JAN HOCHSTEIGER | Crème de la Crème
Více informací o spolupráci
Crème de la Crème je úspěšná zmrzlinárna s řadou poboček a vlastním e-shopem. V provozu už využívají nástroje M365, ale rozhodli se začít využívat potenciál této platformy naplno a vylepšit tak řízení poboček i klíčových firemních procesů.

Začali jsme shora – edukací vedení, jak jim M365 můžou pomáhat s naplněním podnikových vizí a cílů. Dalším krokem bylo školení a motivace zaměstnanců, aby využívali vybrané nástroje M365 naplno, efektivně a bez chyb. Zaměřili jsme se na:
Teams (a jejich využívání i v mobilu)
– Vytvoření týmů v Teams pro efektivní řízení agend jednotlivých oddělení
Využívání nástrojů M365 v mobilních zařízeních
– Školení pro managery poboček

Na základě úspěšné spolupráce jsme se dohodli i na správě tenantu a licencí.

"Tým CHCI365 nám pomáhá se vším kolem M365 a my máme konečně víc času na náš byznys."

JOSEF BÁRTÍK | J2B Community, s.r.o.
Více informací o spolupráci
Linked Akademie zajišťuje kurzy zaměřené na profesní síť LinkedIn a pro svůj byznys využívá řadu nástrojů Microsoft 365. To byla ideální příležitost nabídnout naše zkušenosti s platformou M365.

Po bližším seznámení a analýze potřeb jsme se dohodli na tom, že zajistíme tyto činnosti:

Správu VPS
Úvodní školení Teams
Školení OneDrive a práce s dokumenty
Přípravu portálu IT point
Školení SharePoint

Díky školením si tým Linked Akademie zjednodušil každodenní práci s klienty, a díky našemu průběžnému supportu má firma více času na rozvoj svého podnikání.

"Pomáhám firmám řídit projekty a týmy – dobře vím, jak důležité je mít ty správné nástroje a umět je používat."

MIROSLAV UHER | REDECo, spol. s r.o.
Více informací o spolupráci
REDECo pomáhá firmám a institucím zlepšovat služby a zvyšovat efektivitu. K jejich klientům patří společnosti z finančního sektoru a státní správa. Na nástroje M365 se tým REDECo plně spoléhá každý den.

Naše spolupráce je proto komplexní. Pro REDECo zajišťujeme:
Správu tenantu a licencí
Support všech využívaných nástrojů M365
Tvorbu SharePoint webů a přípravu intranetu

Zahájili jsme také spolupráci v oblasti automatizace procesů a využívání Power Apps.

"Nikdy by mě nenapadlo, že vytvořit appku na míru je tak rychlé a levné. Díky celému týmu CHCI365!"

JAN PLAJNER | WMC Praha, a.s.
Více informací o spolupráci
WMC GREY je úspěšná reklamní agentura, která se neustále rozrůstá. Bylo proto třeba ulehčit oddělení HR správu budgetu na vzdělávání a pro zaměstnance připravit aplikaci, kde budou moci jednoduše vybírat a objednávat za co své kredity “utratí”.

Naším úkolem bylo dodat nástroj, který usnadní a zpřehlední zaměstnancům čerpání kreditů na vzdělávání, umožní Team leaderům přehlednější řízení týmových budgetů na vzdělávání, automatizuje rutinní činnosti tak, aby HR odlehčilo a zajistí menší chybovost obdržených dokladů a podkladů pro jejich potřeby.
– Vyvinuli jsme aplikaci pomocí technologie Power Apps a Power Automate – služeb platformy M365.
– Ovládání požadavků a portál pro HR jsme vytvořili na webové stránce SharePoint Online.

Zaměstnanci získali aplikaci, která je dostupná i na mobilním telefonu a je jednoduchá na ovládání. Kdykoliv mohou zadat požadavek na čerpání přidělených kreditů a vždy vidí jeho stav nebo dostupné kredity.

HR pracovníci získali absolutní přehled nad čerpáním budgetů díky automaticky vytvářeným přehledům v SharePoint Online a díky automatizaci některých procesů se jim uvolnily ruce na jinou práci.

Chcete taky vlastní appku, nebo aspoň automatizovat rutinní činnosti ve firmě? Je to rychlejší a cenově dostupnější, než čekáte – ozvěte se nám.
wmc-grey-logo-500x500
linked-academy-logo-500x500
creme-de-la-creme-logo-500x500
bioplace-logo-500x500
redeco-logo-500x500

Pojďme se seznámit na nezávazné konzultaci zdarma.